LỊCH KHÁM BỆNH TUẦN
TỪ NGÀY: 15-07-2024 ĐẾN 21-07-2024
PHÒNG KHÁMBUỔI 
PHÒNG KHÁM NHI - 01SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
LƯ TRÍ DIẾN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN PHƯỚC SANG
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
THỨ NĂM

ThS.BS.
LÊ VĂN KHOA
THỨ SÁU

ThS.BS.
CHUNG HỮU NGHỊ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
LÊ THỊ THÚY LOAN
THỨ BA

ThS.BS.
BÙI QUANG NGHĨA
THỨ TƯ

ThS.BS.
LÊ VĂN KHOA
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ NGUYÊN THẢO
THỨ SÁU

ThS.BS.
BÙI QUANG NGHĨA
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - 02SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN TRÂN TRÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.
HUỲNH THANH HIỀN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
KHA HỮU NHÂN
THỨ SÁU

THS.BS.
NGÔ ĐỨC LỘC
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - 03SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
THỨ BA

ThS.BS.
PHAN TRẦN XUÂN QUYÊN
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
THỨ NĂM

ThS.BS.
PHẠM THU THÙY
THỨ SÁU

THS.BS.CKI.
NGUYỄN BÌNH ĐẲNG
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - 04SÁNG
THỨ HAI

BS.CKI.
TRẦN NGỌC XUÂN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ NHƯ TRÚC
THỨ TƯ

TS.BS.
HUỲNH HIẾU TÂM
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN VĂN QUYỀN
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
THỨ BA

TS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN THÁI HÒA
THỨ NĂM

ThS.BS.
VÕ HOÀNG NGHĨA
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - 06SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGÔ HOÀNG TOÀN
THỨ BA

THS.BS.CKI.
NGUYỄN BÌNH ĐẲNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
DƯƠNG HOÀNG THÀNH
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ SÁU

TS.BS.
LƯƠNG THANH ĐIỀN
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM TRUYỀN NHIỄM - 07SÁNG
THỨ HAI

BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
THỨ BA

BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
THỨ TƯ

ThS.BS.
ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN BÙI THÁI HUY
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN BÙI THÁI HUY
THỨ NĂM

ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP - 08SÁNG
THỨ HAI

PGS.TS.BS.
TRẦN KIM SƠN
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THÁI HÒA
THỨ SÁU

TS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
MAI HUỲNH NGỌC TÂN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ DIỄM
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN THỊ KIM CHÂU
THỨ SÁU

BS.CKII.
KHƯU MINH CẢNH
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ (PHÒNG SỐ 1)SÁNG
THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ (PHÒNG SỐ 2)SÁNG
THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

ThS.BS.
NGUYỄN CAO NHẬT LINH
PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ (PHÒNG SỐ 3)SÁNG
THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP - 09SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
MAI VĂN ĐỢI
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH HÙNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN HIÊN
THỨ SÁU

ThS.BS.
LIÊU VĨNH ĐẠT
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
MAI VĂN ĐỢI
THỨ TƯ

ThS.BS.
ĐOÀN ANH VŨ
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN LÊ GIA KIỆT
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÂM HOÀNG HUẤN
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN - 10SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
THỨ BA

ThS.BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
THỨ TƯ

BS.CKI.
VÕ THỊ ÁNH TRINH
THỨ NĂM

TS.BS.CKII.
DƯƠNG MỸ LINH
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGŨ QUỐC VĨ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
VÕ CHÂU QUỲNH ANH
THỨ BA

ThS.BS.
QUAN KIM PHỤNG
THỨ TƯ

BS.CKII.
PHAN HỮU THÚY NGA
THỨ NĂM

ThS.BS.
QUAN KIM PHỤNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
QUAN KIM PHỤNG
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NGOẠI THẬN - TIẾT NIỆU - 11SÁNG
THỨ HAI

BS.CKII.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦN VĂN NGUYÊN
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
QUÁCH VÕ TẤN PHÁT
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

BS.CKII.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦN VĂN NGUYÊN
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
QUÁCH VÕ TẤN PHÁT
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BHYT - 12SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ DIỄM
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN THỊ KIM CHÂU
THỨ SÁU

TS.BS.
VÕ MINH PHƯƠNG
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN TRÂN TRÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THÁI HÒA
THỨ SÁU

TS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TIM MẠCH - 12CSÁNG
THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN DUY KHƯƠNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
HUỲNH TUẤN AN
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN DUY KHUÊ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN DUY KHUÊ
THỨ BA

THỨ TƯ

ThS.BS.
HUỲNH TUẤN AN
THỨ NĂM

THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN DUY KHUÊ
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BHYT - 13SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
MAI HUỲNH NGỌC TÂN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
ĐOÀN ĐỨC NHÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN VIỆT THU TRANG
THỨ NĂM

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN CAO NHẬT LINH
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

THS.BS.
NGÔ ĐỨC LỘC
THỨ BA

BS.
ĐINH TRÍ THỨC
THỨ TƯ

ThS.BS.
DƯƠNG HOÀNG THÀNH
THỨ NĂM

THS.BS.CKI.
NGUYỄN BÌNH ĐẲNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGÔ HOÀNG TOÀN
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP BHYT - 14SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
THỨ BA

TS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
THỨ TƯ

THS.BS.CKI.
NGUYỄN BÌNH ĐẲNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
VÕ HOÀNG NGHĨA
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

BS.CKI.
TRẦN NGỌC XUÂN
THỨ BA

ThS.BS.
PHAN TRẦN XUÂN QUYÊN
THỨ TƯ

ThS.BS.
HUỲNH THANH HIỀN
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN VĂN QUYỀN
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM TAI - MŨI - HỌNG - 15SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ BA

TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
THỨ TƯ

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ NĂM

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ SÁU

ThS.BS.
ĐỖ HỘI
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ BA

TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
THỨ TƯ

ThS.BS.
ĐỖ HỘI
THỨ NĂM

BS CKI.
TRẦN MINH HẠNH
THỨ SÁU

BS CKI.
TRẦN MINH HẠNH
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM MẮT - 16SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
PHAN HOÀNG PHÚC
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
VŨ THỊ THU GIANG
THỨ TƯ

BS CKII.
NGUYỄN THANH LIỆT
THỨ NĂM

ThS.BS.
PHAN HOÀNG PHÚC
THỨ SÁU

BS CKII.
NGUYỄN THANH LIỆT
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
PHAN HOÀNG PHÚC
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
VŨ THỊ THU GIANG
THỨ TƯ

BS CKII.
NGUYỄN THANH LIỆT
THỨ NĂM

ThS.BS.
PHAN HOÀNG PHÚC
THỨ SÁU

BS CKII.
NGUYỄN THANH LIỆT
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU - 17SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BA

BS.CKI.
HUỲNH MINH ĐÔNG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ NĂM

BS.CKI.
HUỲNH MINH ĐÔNG
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BA

BS.CKI.
HUỲNH MINH ĐÔNG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ NĂM

BS.CKI.
HUỲNH MINH ĐÔNG
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM DA LIỄU - 18SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BA

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ TƯ

THS.BS.CKI.
LẠC THỊ KIM NGÂN
THỨ NĂM

THS.BS.CKI.
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BA

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ TƯ

THS.BS.
PHẠM THANH THẢO
THỨ NĂM

THS.BS.CKI.
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM RĂNG - HÀM - MẶT - 19SÁNG
THỨ HAI

PGS.TS.BS.
TRƯƠNG NHỰT KHUÊ
THỨ BA

ThS.BS.
TRẦM KIM ĐỊNH
THỨ TƯ

TS.BS.
LÊ NGUYÊN LÂM
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦM KIM ĐỊNH
THỨ SÁU

PGS.TS.BS.
TRƯƠNG NHỰT KHUÊ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÂM NHỰT TÂN
THỨ BA

TS.BS.
LÊ NGUYÊN LÂM
THỨ TƯ

ThS.BS.
BIỆN THỊ BÍCH NGÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
BIỆN THỊ BÍCH NGÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN HOÀNG NAM
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - 20SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
PHẠM VIỆT TRIỀU
THỨ BA

PGS.TS.BS.
NGUYỄN THÀNH TẤN
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN CHÍ NGUYỆN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN LÊ HOAN
THỨ SÁU

ThS.BS.
ĐẶNG PHƯỚC GIÀU
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS. BS.
HỒ ĐIỀN
THỨ BA

BS.
PHẠM VIỆT TÂN
THỨ TƯ

TS.BS.
HOÀNG MINH TÚ
THỨ NĂM

THS.BS.
NGUYỄN LÂM MINH TÂN
THỨ SÁU

BS.
PHẠM VIỆT TÂN
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI HÔ HẤP - 22SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
TRẦN TRỌNG ANH TUẤN
THỨ BA

TS.BS.
VÕ PHẠM MINH THƯ
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC THÀNH LONG
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC THÀNH LONG
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
TRẦN TRỌNG ANH TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC THÀNH LONG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦN TRỌNG ANH TUẤN
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC THÀNH LONG
THỨ BẢY

TRUNG TÂM PHẨU THUẬT THẨM MỸ VÀ CHĂM SÓC DASÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
PHẠM VIỆT MỸ
THỨ BA

THS.BS.CKI.
NGUYỄN HỮU GIÀU
THỨ TƯ

ThS.BS.
LÝ QUANG HUY
THỨ NĂM

ThS.BS.
LÝ QUANG HUY
THỨ SÁU

ThS.BS.
PHẠM VIỆT MỸ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
PHẠM VIỆT MỸ
THỨ BA

THS.BS.CKI.
NGUYỄN HỮU GIÀU
THỨ TƯ

ThS.BS.
LÝ QUANG HUY
THỨ NĂM

THS.BS.CKI.
NGUYỄN HỮU GIÀU
THỨ SÁU

ThS.BS.
PHẠM VIỆT MỸ
THỨ BẢY

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
"CHUẨN CHUYÊN MÔN - TẬN TÂM PHỤC VỤ"